Ostatnia modyfikacja: 12 maja 2019 r.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Warunki określają ogólne zasady korzystania z portalu Wędkarskie Centrum Wymiany Informacji (WCWI) polegających na dostarczaniu przez niniejszą stronę informacji w postaci treści i multimediów użytkownikom portalu.
 2. Usługi dostarczania informacji przez WCWI mają różną formę i są zróżnicowane, dlatego czasami mogą obowiązywać dodatkowe warunki lub wymagania dotyczące poszczególnych zasobów. Dotyczy to także obowiązujących zasad w przyszłości, np. wraz z wprowadzanymi przez ustawodawcę przepisów prawnych związanych z dostarczaniem treści internetowych.
 3. Dodatkowe lub nowe warunki będą dostępne w miarę wprowadzania i obowiązywania oraz staną się częścią niniejszych Warunków.
 4. Szczegółowe zasady korzystania określono w Regulaminie korzystania z WCWI, zaś ustalenia, prawa i obowiązki użytkowników i zespołu administracyjno-redakcyjnego portalu w kwestii zarządzania danymi osobowymi określono w Polityce prywatności.
 5. Użytkownik korzystając z portalu WCWI zgadza się na te warunki.

Korzystanie z treści i opcji portalu

 1. Wszelkie treści i opcje (funkcjonalności) portalu dostępne są bezpłatnie. Użytkownicy mogą korzystać z udostępnionych zasobów anonimowo lub w roli zarejestrowanych użytkowników. Korzystanie z dostarczanych treści i wszelkich opcji (funkcjonalności) nie daje użytkownikowi praw własności intelektualnej do tych treści i opcji, do których użytkownik uzyskuje dostęp. Prawa własności intelektualnej należą do autorów informacji lub firm, od których zakupiono lub które nieodpłatnie udostępniły różnorodne programy, aplikacje i rozwiązania informatyczne, udostępnione w portalu.
 2. Użytkownicy nie mogą wykorzystywać treści z portalu, chyba że uzyskają zgodę właściciela lub w inny sposób dozwolony przez prawo. Wyrażenie zgody na niniejsze Warunki nie dają użytkownikowi prawa do używania jakichkolwiek znaków firmowych, logo ani prawa do modyfikacji żadnych informacji prawnych wyświetlanych w portalu.
 3. Użytkownik nie może ingerować w treści i opcje dostępne na stronie oraz uzyskiwać dostępu za pomocą metod innych niż interfejs i instrukcje, udostępniane w WCWI. Użytkownik może korzystać z udostępnianych zasobów tylko w sposób dozwolony przez prawo.
 4. Zespół administracyjny może zawiesić lub przerwać udostępnianie, jeśli użytkownik nie przestrzega niniejszych Warunków oraz zasad opisanych w Regulaminie i Polityce prywatności lub jeśli istnieje podejrzenie niewłaściwego postępowania użytkownika.
 5. W związku z korzystaniem z portalu zespół administracyjno-redakcyjny może wysyłać użytkownikom powiadomienia o nowych treściach, usługach, opcjach (funkcjonalnościach), informacjach administracyjnych i innych. Użytkownik może zrezygnować z niektórych z tych powiadomień.
 6. Niektóre usługi, opcje i obszary portalu dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. W celu skorzystania z tych zasobów konieczna jest rejestracja (założenie konta). Użytkownik możne utworzyć konto samodzielnie lub może ono zostać przydzielone przez administratora portalu. W obu przypadkach użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufność hasła oraz jest odpowiedzialny za wszelkie działania, które mają miejsce na koncie lub za jego pośrednictwem.

Zarządzanie prywatnością i prawami autorskimi

 1. Pełne korzystanie z portalu oznacza konieczność założenia konta, udostępnianie stworzonych przez użytkownika treści (np. artykułów, zdjęć itp.) opatrzonych różnym typem danych osobowych. Użytkownik, zgodnie z obowiązującym prawem jest świadom i potwierdza powierzenie zarządzania swoimi danymi osobowymi zespołowi administracyjnemu portalu. Szczegóły dotyczące tych czynności zostały zawarte w Polityce prywatności.
 2. Zarejestrowany użytkownik ma świadomość, że niektóre z jego danych osobowych są wyświetlane publicznie, także anonimowym użytkownikom. Proces wyświetlania tych danych (np. autorstwa artykułów, zdjęć wyświetlanych w portalu) wynika z celu i misji funkcjonowania WCWI, dotyczących m.in. szerokiego propagowania wszelkich informacji o tematyce wędkarskiej i dziedzin pokrewnych.
 3. Poza danymi osobowymi w portalu działają technologie wykorzystujące cookies, których zakres stosowania opisano szczegółowo w Polityce prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje z cookies udostępniane są także przez podmioty trzecie (np. Facebook, Google), których systemy autoryzujące, analizujące, monitorujące itp. zostały zaimplementowane w WCWI.

Odpowiedzialność zespołu administracyjnego

 1. Członkowie zespołów administracyjnego i redakcyjnego zastrzegają sobie prawo do dodawania, modyfikacji i usuwania wszelkich treści, opcji (funkcjonalności) w obrębie portalu. Szczegółowy zakres praw i obowiązków stron zawarty został w Regulaminie.
 2. Zawartość portalu w większości stanowią treści powierzone przez użytkowników, co powoduje, że ich wycofanie istotnie wpłynie na funkcjonalność i wartość portalu. Jednakże zespoły administracyjny i redakcyjny dołożą starań do poprawnego działania portalu w miarę posiadanych umiejętności i kompetencji.
 3. Oznacza to także, że zespół administracyjno-redakcyjny nie może gwarantować pełnej niezawodności i dostępności usług, gdyż proces udostępniania zależny jest od firm trzecich (np. usługa hostingowa). Tym samym zespół administracyjno-redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane, straty finansowe, szkody pośrednie i karne, których nie można przewidzieć w uzasadniony sposób.
 4. Korzystanie z WCWI jest dobrowolne i bezpłatne, a wynikające z tytułu użytkowania szkody po stronie użytkownika nie podlegają gwarancji i wszelkim roszczeniom prawnym i finansowym.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadkach wszelkich wątpliwości lub naruszeń niniejszych Warunków, czy też zasad określonych Regulaminem i Polityką prywatności należy kontaktować się z zespołem administracyjno-redakcyjnym.
 2. W celach komunikacji użytkownik może skorzystać z dowolnej formy powiadomienia (poczta email, czat, forum), przy czym preferowany jest formularz kontaktowy, znajdujący się stopce portalu.

Zespół administracyjny